Chọn sản phẩm


CPU (min 1 Core)

Add on CPU: 50.000đ/tháng/1Core

CORES

RAM (min 1GB)

Add on RAM: 50.000đ/tháng/1Gb

GB

DISK (min 20 GB)

Add on Disk: 40.000đ/tháng/10GB

GB

Chi phí ước tính

Sản phẩm Số lượng Chi phí
VPS 1-1-20 1 100.000đ

Tổng: 100.000đ